VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY TOP - JOSEF KYSELA, IČO  04209630

Platné od 01.09.2015 ( s přihlédnutím na nový Občanský zákoník )

1.

Poskytovatel služby v rozsahu " provozování autoškoly " ( výuka a výcvik, kondiční jízdy, poradenství, školení řidičů ) - dále jen " Dodavatel ": Josef Kysela, IČO 04209630, s platnou registrační listinou MHMP, pod názvem Autoškola Top od 01.09.2015,  s provozovnou ( sekretariát Autoškoly Top ) a doručovací adresou : Na Chobotě 1391/8, 16300 Praha 6, tel. +420737117389, e-mail : autoskola.top@seznam.cz.

2.

Spotřebitel ( dále jen "Žák" ) je osoba, která čerpá ( nebo plánuje čerpat) služby "Dodavatele" ( teoretická výuka, praktický výcvik, poradenství,školení,kondiční jízdy, vrácení řidičského oprávnění, individuální výcvik).

3.

Vznik smluvního vztahu nastává v momentě, kdy se " Žák" přihlásí v sekretariátu "Dodavatele" ( Na Chobotě 1391/8, 16300 Praha 6) k čerpání služby.

U čerpání služby "Individuální výcvik /Individuální kurz" nebo "Vrácení řidičského oprávnění" nebo "Rozšiřující výcvik" nebo "Doplňující výcvik"  nebo "Sdružený výcvik", vzniká smluvní vztah podáním podepsaného formuláře "Žádost" .

U čerpání služby "Kondiční jízdy" vzniká smluvní vztah podáním "Přihlášky k čerpání kondičních jízd". U "Poradenství" a "Školení řidičů" nastává vznik smluvního vztahu  v momentě, kdy "Žák" uhradil  "Dodavateli" objednané služby a to v celé výši dle platného ceníku zveřejněném na www.autoskola-top.cz nebo v momentě, kdy "Žák" uhradil první splátku ze dvou nebo tří splátek dohodnutých při přihlášení se "Žáka" v sekretariátu Autoškoly Top ( viz adresa "Dodavatele" bod 1.). Úhrada objednaných služeb může být "Žákem" provedena hotově nebo bankovním převodem. Smluvní vztah nastává i v momentě, kdy službu za "žáka" objednala třetí osoba ( příbuzní, přátelé ).

4.

Práva "Žáka", který se přihlásil k čerpání služby " Individuální výcvik " u "Dodavatele" :

 • právo výběru lektora teoretické výuky ( bez příplatku )
 • právo výběru lektora praktického výcviku ( bez příplatku )
 • právo výběru cvičného vozidla ( bez příplatku )
 • právo volby termínu zahájení výuky a výcviku ( bez příplatku )
 • právo volby termínu ukončení výuky a výcviku ( pozor, čím kratší délku výcviku zvolíte, tím dražší je kurzovné )
 • právo volby intenzity výcviku ( pozor, čím kratší délku výcviku zvolíte, tím dražší je kurzovné )
 • právo plánovat své umístění na první závěrečné zkoušky, a to již v polovině výcviku, aby nedošlo k prodlevě mezi ukončením výcviku a závěrečnými zkouškami ( bez příplatku )
 • právo kdykoliv požádat o výměnu lektora ( bez příplatku )
 • právo kdykoliv požádat o výměnu cvičného vozidla ( bez příplatku )
 • právo ke stížnosti na jakékoli nepřístojné jednání lektora
 • právo ke stížnosti na podezření z nedodržování délky výcviku či jiných pochybností, že byl výcvik v rozporu se zákonem o autoškolách
 • právo kdykoli přerušit výuku a výcvik za podmínek uvedených níže
 • právo nedokončit výuku a výcvik před prvními závěrečnými zkouškami za podmínek uvedených níže
 • právo požádat o převod do jiné autoškoly
 • právo obdržet zdarma výukový CD-ROM ( neplatí u služby " Kondiční jízdy" a "Doplňující výcvik" )
 • právo odmítnout nabízený termín závěrečných zkoušek
 • právo odmítnout nabízený termín výuky nebo výcviku
 • právo odmítnout tzv. příkup praktické jízdy, pokud "Žák" z praktické jízdy neprospěl u závěrečných zkoušek
 • právo podat stížnost na jednání "Dodavatele " u nadřízeného orgánu MHMP-odbor dopravně správních agend ( oddělení zkušebních komisařů ), Nad Vršovskou horou 88/4, 10100 Praha 10

5.

Povinnosti "Žáka", který se přihlásil k jakémukoli čerpání služby "Dodavatele" :

 • povinnost docházet včas na předem domluvený termín a čas pro výuku i výcvik
 • povinnost předkládat před zahájením každé výuky a výcviku " Legitimaci žáka " k lektorově zápisu
 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na praktické jízdě, povinnost hlásit absenci nejméně 12 hodin předem, aby mohl lektor nabízet volnou jízdu jinému žákovi
 • povinnost předem omluvit svou plánovanou absenci, v případě rušení účasti na teoretické hodině, povinnost hlásit absenci nejméně 1 hodinu předem
 • povinnost dodržovat doporučený učební plán
 • povinnost uhradit kurzovné nebo cenu za objednanou službu v plné výši
 • povinnost hlásit změny osobních údajů, které jsou uvedeny v přihlášce "Žáka" do pěti pracovních dnů v sekretariátu "Poskytovatele"(Na Chobotě 1391/8, 16300 Praha 6)
 • povinnost nahlásit " Poskytovateli " svou možnou nebo plánovanou absenci na plánovaných závěrečných zkouškách bez prodlení, nejpozději však 2 pracovní dny před závěrečnými zkouškami
 • povinnost do 3 měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku, oznámit "Dodavateli " svůj záměr přerušit výuku a výcvik, se záměrem pokračovat později a to písemnou formou podanou v sekretariátu "Dodavatele"
 • povinnost do 5 pracovních dnů ohlásit " Dodavateli " ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklou v průběhu výcviku
 • povinnost ohlásit svůj záměr nepokračovat ve výuce a výcviku ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti, nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku zdravotních potíží a to písemnou formou podanou v sekretariátu "Dodavatele" a předložením potvrzení od praktického lékaře
 • povinnost ohlásit do 5 pracovních dnů " Dodavateli " zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo je ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklou v průběhu výcviku
 • povinnost ohlásit svůj záměr ukončit výuku a výcvik z osobních důvodů, nejpozději však do 40 dnů ode dne podání přihlášky, tzv."Žádosti"

6.

Práva " Dodavatele " vůči " Žákovi "

 • právo k přezkušování "Žáka" ze získaných znalostí a dovednosti ( teoretický a praktický výcvik )
 • právo vyžadovat povinnou docházku na zákonem stanovené povinné hodiny výuky a výcviku
 • právo koordinovat umístění "Žáka" na závěrečné zkoušky s ohledem na splnění učebních osnov a předpisů stanovených zákonem
 • právo kontrolovat plnění povinností "Žáka"
 • právo požadovat úhradu objednané služby
 • právo umístit fotografii "Žáka" na webových stránkách "Dodavatele", pokud svolí "Žák" s jejím pořízením ( i ústně ) nebo pokud fotografii  sám " Žák" poskytne "Dodavateli"
 • právo požadovat po "Žákovi" úhradu tzv.prostoje ( ušlé mzdy učitele ), pokud se žák nedostavil na plánovanou vyučovací jízdní hodinu a ze zmíněné hodiny se neomluvil nejméně 6 hodin před začátkem zmíněné hodiny. Poplatek za prostoj nahrazující ušlou mzdu učitele činí 250,-Kč za jednu vyučovací hodinu

7.

Povinnosti " Dodavatele " vůči " Žákovi " :

 • povinnost seznámit "Žáka" s obvyklým průběhem výuky a výcviku
 • povinnost požádat "Žáka", aby se v klidu doma seznámil s platnými Všeobecnými podmínkami "Dodavatele" pro daný kalendářní rok, které jsou stabilně umístěny na www.autoskola-top.cz. Tato povinnost je splněna ve formě žádosti, která je zveřejněna na webových stránkách "Dodavatele" u tématu " Chci se přihlásit"
 • povinnost seznámit "Žáka" se systémem plánování žáků na závěrečné zkoušky
 • povinnost předat zdarma "Žákovi" výukový CD-ROM ( Schroter ) a Doporučený výukový plán
 • povinnost nezamlčet žádné skryté poplatky v souvislosti se službami "Dodavatele"
 • povinnost kontrolovat kvalitu výuky a výcviku jednotlivých lektorů
 • povinnost informovat "Žáka" o všech provozních změnách týkajících se jeho osoby ( např. nabídka umístění na mimořádných závěrečných zkouškách )
 • povinnost dodržovat zákonem předepsané osnovy
 • povinnost zachovat morální, lidský a etický kodex všech lektorů "Dodavatele" vůči každému "Žákovi"
 • povinnost dodržovat nařízení nařízeného orgánu : MHMP-odbor dopravně správních agend ( oddělení zkušebních komisařů ), Nad Vršovskou horou 88/4, 10100 Praha 10

8.

Služba INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝCVIK  prováděná "Dodavatelem" ( vztahuje se na všechny skupiny Ř.O., které je "Dodavatel" oprávněn provádět - AM, A1, A2, A, B, vztahuje se též pro rozšiřující, doplňující a sdružený výcvik - popis služby :

 • výuku ( teorie ) a výcvik ( praxe ) lze zahájit kdykoliv, i jednotlivě ( "Žák" nemusí čekat na naplnění kurzu )
 • první zahajovací hodina je věnována kontrole a kompletaci potřebných formulářů, seznámení s průběhem výuky a výcviku, "Žák" je seznámen s výukovým CD-ROM, obdrží Doporučený výukový plán a první domácí úkol z teorie
 • individuální výcvik je sice samostudium, ale dle zákona je "Žák"  povinnen docházet na tzv. konzultační hodiny a další hodiny teorie a to včetně opakování a přezkoušení
 • "Dodavatel" má právo pozastavit "Žákovi" praktický výcvik, pokud jeho teoretické znalosti jsou více než podprůměrné
 • teprve po prodělání prvotní předepsané výuky a výcviku, může "Žák" zahájit výcvik z praktického řízení vozidla ( cvičné jízdy )
 • praktický výcvik se prolíná vzájemně s teoretickou výukou
 • v polovině výuky a výcviku je "Žák" automaticky nominován na plánovaný termín závěrečných zkoušek, aby nedošlo k prodlení mezi ukončením výcviku a zkouškami
 • veškerá výuka a výcvik jsou časově plánovány tak, aby byl plánovaný termín závěrečných zkoušek dodržen
 • v případě, že se "Žák" na zkoušky ještě necítí být připraven, samozřejmě je možné rezervaci na zkouškách zrušit a zkoušky oddálit, bez jakýkoliv sankcí

9.

Zákonem stanovené důležité lhůty, které by měl znát každý "Žák" :

 • platnost vašeho razítka na formuláři " Posudek o zdravotní způsobilosti " má platnost pouze 3 měsíce, proto se přihlašte do autoškoly PŘED uplynutím této lhůty
 • existuje možnost, že bude "Žák" nucen přerušit výuku a výcvik ( zdravotní, či jiné důvody ), toto přerušení je samozřejmě možné, ale POZOR, výuku a výcvik MUSÍ "Žák" UKONČIT DO 18ti MĚSÍCŮ ode dne zahájení výuky a výcviku. V opačném případě celá výuka a výcvik PROPADÁ a není již možné uznat prodělané hodiny ! "Žák" by musel zahájit výuku a výcvik znova, od nuly.
 • každý "Žák" skládá v současné době dvě závěrečné zkoušky ( u skupin Ř.O. - AM,A1,A2,A,B ). Každá ze zkoušek (jeden test z teorie a praktická jízda ) je nezávislá. Ta zkouška, z které "Žák" úspěšně uspěje má platnost 6 měsíců. Naopak zkoušku, ze které "Žák" neprospěl si musí opravit DO 6ti MĚSÍCŮ ! Po této lhůtě PROPADÁ celá výuka a výcvik, i úspěšně složená zkouška.
 • žák, který úspěšně složil obě závěrečné zkoušky, musí požádat o vydání řidičského průkazu do 6ti měsíců ode dne 1.závěrečné zkoušky, v opačném případě musí požádat o opětovné přezkoušení zkušebním komisařem, jedná se o tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti ( opět zkouška z jízdy a testu )
 • opakovaná zkouška smí být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ( "Žák" může jít na opakovanou zkoušku nekonečně mnohokrát - není stanoveno )
 • opakovaná zkouška u žadatelů pro VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU ( přezkoušení z odborné způsobilosti ) smí být provedena pouze 1 x , pokud "Žák" neprospěl, musí prodělat v autoškole NOVÝ VÝCVIK z předmětu, z kterého neprospěl. POKUD "Žák" prospěl u obou zkoušek, musí požádat o vrácení řidičáku do 30ti dnů !!! Po uplynutí této lhůty obě zkoušky pozbývají platnosti.

10.

Služba KONDIČNÍ JÍZDY prováděné "Dodavatelem" - popis služby

 • tato služba slouží řidičům s platným řidičským oprávněním, kteří nemají uložen zákaz k řízení motorových vozidel ( nebo nejsou ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel
 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se k čerpání kondičních jízd, předložit "Posudek lékařské způsobilosti" potvrzený praktickým lékařem, tento posudek, společně s občanským a řidičským průkazem je řidič povinen mít u sebe v průběhu konání kondičních jízd
 • před samotným zahájením kondičních jízd je řidič povinen se dostavit do sekretariátu " Dodavatele", kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání kondičních jízd

11.

Služba VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU prováděné "Dodavatelem" - popis služby

 • tato služba slouží řidičům, kterým skončil uložený zákaz k řízení motorových vozidel nebo skončil výkon sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel  a kteří jsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel
 • řidič, který dosáhl věku 65 let, je povinen při přihlášení se ke službě "Vrácení řidičáku", předložit "Posudek lékařské způsobilosti" potvrzený praktickým lékařem
 • před samotným zahájením služby " Vrácení řidičáku "  je řidič povinen se dostavit do sekretariátu " Dodavatele", kde bude vyzván k vyplnění přihlášky k čerpání služby

12.

Úhrada kurzovného - individuální výcvik pro skupiny AM, A1, A2, A, B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit sjednané kurzovné nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada kurzovného ve splátkách) , nejpozději do 7mi pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti". Úhrada může být provedena hotově v sekretariátu nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Žádosti"
 • Cena kuzovného je pro "Žáka" neměnná po dobu 6ti měsíců ode dne vzniku smluvního vztahu. Pokud "Žák" přeruší výuku a výcvik a dojde tímto k porušení povinnosti "Žáka" dle bodu 5., je žák povinen doplatit rozdíl v ceně kurzovného, pokud je tato cena vyšší než v den vzniku smluvního vztahu. Pro výpočet rozdílu ceny kurzovného se vychází z ceny vzniku smluvního vztahu a ceny kurzovného platného v den opětovného zahájení výuky a výcviku.

13.

Úhrada sjednané ceny - kondiční jízdy pro skupiny AM, A1, A2, A, B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Přihlášky k čerpání kondičních jízd". Úhrada může být provedena hotově v sekretariátu nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Přihlášky k čerpání kondičních jízd"

14.

Úhrada správního poplatku autoškole - vrácení řidičáku pro skupiny AM, A1, A2, A, B

 • "Žák" je na základě vzniku smluvního vztahu povinen uhradit dohodnutou cenu nebo jeho část ( byla-li sjednána úhrada ve splátkách) , nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádost o vrácení řidičského oprávnění". Úhrada může být provedena hotově v sekretariátu nebo převodem dle platebních informací, které jsou "Žákovi" předány "Dodavatelem" v den podání "Žádosti o vrácení řidičského oprávnění"

15.

Uplynutí zákonné lhůty pro výuku a výcvik - platí pro individuální výcvik pro skupiny AM, A1, A2, A, B

 • Jak již bylo řečeno v bodě 9 výše, "Žák" musí ze zákona ukončit výuku a výcvik úspěšnými závěrečnými zkouškami do 18ti měsíců ode dne podání přihlášky, tzv. "Žádosti" . Pokud se tak nestalo a "Žák" žádá vrácení uhrazeného kurzovného nebo jeho části s argumentem, že mu ze zákona propadl výcvik a výuka, tuto nastalou situaci řeší bod 16 těchto Obchodních podmínek Autoškoly Top.V tomto případě je nutné vymezit důvod ukončení výuky a výcviku. Po stanovení důvodu ukončení výuky a výcviku pak vyplývá následné finanční vyrovnání obou stran. Žádost o ukončení výuky a výcviku musí být podána písemně v sekretariátu Autoškoly Top.

16.

Žákem provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup.AM, A1, A2,A,B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

 • "Ukončení" je možné za dodržení dále uvedených podmínek, které navazují na bod 5, těchto Obchodních podmínek Autoškoly Top - tedy "Povinnosti "Žáka". Pro užitý výraz " den " je míněn "1 kalendářní den. Jedná-li se o pracovní den, je tento termín výslovně uveden. Ceník je uveden formou e-shopu na www.autoskola-top.cz.
 • "Ukončení" z osobních důvodů - písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat v sekretariátu "Dodavatele" nejpozději do 10 dnů ode dne podání přihlášky, tzv."Žádosti". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je povinnen uhradit plnou výši sjednaného kurzovného dle platného ceníku, ke dni kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Top ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o "ukončení".
 • "Ukončení" na základě ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vzniklé v průběhu výcviku - "Žák" je povinen ihned oznámit tuto skutečnost "Dodavateli" a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle . Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat v sekretariátu "Dodavatele" nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku "ztráty zdravotní způsobilosti ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je však povinnen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod "ukončení" je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Top ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o "ukončení". Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku ztráty zdravotní způsobilosti.
 • "Ukončení" na základě zákazu k řízení motorových vozidel ( nebo je "žák" ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel ) vzniklém v průběhu výcviku - "Žák" je povinen ihned oznámit tuto skutečnost "Dodavateli" a okamžitě ukončit praktické jízdy ve cvičném vozidle . Písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat v sekretariátu "Dodavatele" nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku "ztráty zdravotní způsobilosti ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je  povinnen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši ,dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Top ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o "ukončení".
 • "Ukončení" ze zdravotních důvodů bez ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku musí "Žák" podat v sekretariátu "Dodavatele" nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku "zdravotních důvodů ". Nedojde-li k tomuto aktu, "Žák" je však povinnen uhradit 90% sjednaného kurzovného dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal. S přihlédnutím na důvod "ukončení" je úhrada kurzovného snížena o 10%. Podá-li však "Žák" řádnou písemnou žádost o ukončení výuky a výcviku ve stanovené lhůtě, " Dodavatel " provede vyúčtování prodělané výuky a výcviku, je připočten administrativní storno poplatek Autoškoly Top ve výši 1800,-Kč a rozdíl mezi složenou částkou a zmíněným součtem je "Žákovi" vyplacen hotově do 30 dnů ode podání žádosti o "ukončení". Další podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku zdravotních potíží.
 • " Ukončení " z důvodu úmrtí " Žáka" či zranění s trvalými následky - " Dodavatel " provede pozůstalým dědicům vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce.
 • " Ukončení " z důvodu nevyléčitelné nemoci " Žáka" - " Dodavatel " provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení lékařské zprávy, kde je uvedeno datum vzniku pracovní neschopnosti, diagnóza nemoci a prognóza nemoci.
 • " Ukončení " u " Žáka" s průkazem snížené pracovní schopnosti ( invalidé, plný i částečný invalidní důchod ) - " Dodavatel " provede vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce. Podmínkou pro zmíněné vyúčtování je předložení dokladu prokazující invaliditu.
 • "Ukončení" objednaných kondičních jízd - uplynula-li lhůta 30ti dnů ode dne úhrady objednané služby, včetně dne úhrady, nelze za objednanou službu vrátit peníze. Uplynula-li lhůta kratší než 30 dnů ode dne úhrady, včetně dne úhrady, žadateli o ukončení náleží k vrácení 65% z uhrazené ceny za službu.

17.

Autoškolou ( "Dodavatelem" ) provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup.AM, A1, A2,A,B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

 • "Dodavatel" může předčasně ukončit smluvní vztah se "žákem" , pokud došlo k porušení povinností žáka ( např. nedocházení na objednané hodiny výuky a výcviku, poškozování dobrého jména autoškoly, agresivita "žáka" v hodinách výuky a výcviku, fyzické násilí ze strany "žáka" v hodinách výuky a výcviku atd. viz bod 5 ). Porušením povinností žáka dle bodu 5 se jedná o porušení smluvního vztahu ( porušení smlouvy ) a "Žák" je  povinnen uhradit cenu sjednaného kurzovného v plné výši ,dle platného ceníku, kdy se "Žák" přihlásil k čerpání služby, vzhledem k tomu, že "Dodavatel" s výnosem ze sjednané služby počítal.
 • "Ukončení" z důvodu úmrtí či dlouhodobé pracovní neschopnosti majitelky Autoškoly Top - Heleny Krajíčkové - dědickým řízením ( nebo paní Krajíčkovou ) je stanoveno finanční vyrovnání. Dědici nebo " Dodavatelem" bude provedeno vyúčtování bez administrativního storno poplatku. V případě zůstatku za nevyčerpané hodiny je částka vyplacena ihned na první dohodnuté schůzce.
 • "Ukončení" z důvodu zásahu vyšší moci - ( v případě občanské války, světové války, rozsáhlého chemického útoku na město Prahu, rozsáhlého biologického útoku na město Prahu, rozsáhlé pandemie s následky tisíců úmrtí, nakažení statisíců osob smrtelnými chorobami jako jsou např. ebola, mor, tyfus, tuberkuloza atd., pád světového hospodářství a následný pád banky majitelky autoškoly Top - Heleny Krajíčkové, rozsáhlé živelné katastrofy, které zničí město Prahu nejméně ze dvou třetin ) není "Dodavatel" povinen učinit finanční vyrovnání vůči žákovi.
 • "Ukončení" z důvodu totální změny zákona o autoškolách - dojde-li k zákonnému zrušení autoškol a nebude-li stanovena lhůta alespoň 2 měsíce pro ukončení výcviků všech žáků v autoškole "Dodavatele", není "Dodavatel" povinen učinit finanční vyrovnání vůči žákovi. "Žák" by měl v tomto případě požádat Ministerstvo dopravu o náhradu.

18.

Přerušení výuky a výcviku na dobu ne delší než 18 měsíců

 • "Žák" může přerušit výuku a výcvik po podání písemné žádosti, kde je vyznačeno přibližné datum opětovného zahájení výuky a výcviku. Ukončení výuky a výcviku završené závěrečnými zkouškami však musí proběhnout v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 18ti měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku ( viz bod 9 ). Pokud "žák" uhradil při zahájení výuky a výcviku pouze 1.splátku kurzovného, další doplatek kurzovného vychází z ceny kurzovného, která platila v den nástupu "žáka" do Autoškoly Top.

19.

Zánik firmy "Dodavatele" - dojde-li k tomuto okamžiku, dá se předpokládat, že ukončení činnosti Autoškoly Top bude předem plánováno. Proto všichni přihlášení "žáci" budou svědomitě předvedeni k závěrečným zkouškám. Ti "žáci", kteří požádají ihned o převod do jiné autoškoly, mají právo žádat o bezodkladné finanční vyrovnání bez účtování administrativního storna poplatku ve výši 1800,-Kč.

 

20.

Zvláštní ustanovení

 • Žák neodpovídá za škodu vzniklou na cvičném vozidle v průběhu praktické jízdy a není tedy povinen uhradit vzniklou škodu
 • Všechna naše cvičná vozidla jsou ze zákona pojištěna - pojištění odpovědnosti, ale nejsme si jisti, jaké by bylo plnění ze strany pojišťovny, pokud by došlo k úmrtí či zranění žáka, ať již vinou "žáka" nebo " učitele " nebo třetí osoby. Tento problém jsme konzultovali s pojišťovnou Kooperativa, která nám doporučila, aby se každý žák sám individuálně připojistil na např. 3 měsíce. Proto tento krok velice doporučujeme.

21.

Souhlas s Obchodními podmínkami "Dodavatele"

 • Naše obchodní podmínky byly samozřejmě konzultovány s právníky a předpokládáme, že byly zmíněny veškeré situace, které by mohly v občansko právním vztahu nastat. Nesouhlasíte-li s našimi Obchodními podmínkami a vaše přihláška, tzv. "Žádost" nebo " Přihláška k čerpání kondičních jízd" byla vámi již podána, můžete odstoupit od smluvního vztahu do 7 dnů ode dne podání přihlášky do výcviku ( individuální, rozšiřující,doplňující, vrácení řidičáku, kondiční jízdy) a to pouze písemnou formou. "Dodavatel" vám provede vyúčtování nevyčerpaných vyučovacích hodin s účtováním symbolického administrativního poplatku ve výši 200,-Kč, popřípadě storna ve výši 10%.
 • Podáním "Žádosti" nebo " Přihláškou k čerpání kondičních jízd" vzniká smluvní vztah mezi "Žákem " a "Dodavatelem" a nevyužitím zmíněné lhůty 7 dnů tak "Žák" vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami Autoškoly Top.
 • Děkujeme vám za trpělivost a těšíme se na vás !

 


Na žádost uchazeče ( žáka ) vystavíme tzv."Převodku" ( v případech PŘED první závěrečnou zkouškou ) - cena 500,-Kč.

V případě INDIVIDUÁLNÍHO VÝCVIKU vám v ceně kurzovného neúčtujeme zdravotnickou přípravu, opakování a přezkoušení, údržbu vozidla, zásady bezpečné jízdy a pravidla provozu - TYTO HODINY VÁM POSKYTNEME ZDARMA !


 

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42
Navštivte naše historická fota !
Poskytli jsme vám dostatek informací ?
anonym
Lekce 4 Signal 6 me špatně. Pokud svítí zelená šipka opuštění křižovatky tak nemůže mít v protisměru auto c 2 zelenou (nesvítí červená) a dále pokud mám jen zelenou dávám přednost tramvají! Jedoucí rovně. Takže v tomto obrázku musí mít tramvaj kuličky stůj
Kateřina Kůrková
Pan Kysela je opravdu skvělý učitel, tím ho zdravím a za všechno moc děkuji.
Dana Žákovská
Dobrý den
Prosím vás mohu si udělat řidičák na Slovensku? Vybodovala jsem se a protože jsem jezdila kamionem jsem tim pádem bez práce. Děkuji za odpověď
Lucie Hořejší
Dobrý den, prosím o informaci ke kondičním jizdám.Zda je možné u Vás absolvovat v dohledné době a na vozidle (automat)?Diky.S pozdravem L.H
Tomáš Le
Autoškola TOP je opravdu TOP.
Chtěl bych poděkovat panu Kyselovi za jeho upřímnost, pohodu a super domluvu.
Výuka byla super, jízdy také super. E-learningová výuka mi vyhovovala.
Pan Kysela vás vždy naladí do super pohody. Když zmatkujete, dostane vás zpět do klidu.
U zkoušek vás podporuje od začátku až dokonce.

Vzhledem k tomu, že jsem byl spokojen, doporučil jsem svou přítelkyni, která je také spokojená.


Ať se daří pane Kyselo.

Děkuji Vám.

TL
Monika
Uplne uzasne vysvetleno...diky tomuto uz nejsou krizovatky nocni murou...Jste skvely..diky
Petra Pešulová
Je to již téměř rok, co jsem dokončila kurz v autoškole TOP. Za všechno, co mě naučil a že toho nebylo málo, vděčím panu Kyselovi - moc Vám děkuji ještě jednou za trpělivost, se kterou jste mě zasvětil do umu řízení a ovládání auta a za spoustu užitečných a praktických rad, kterými jste mě obohatil. Velmi ráda DOPORUČUJI autoškolu TOP. Vstřícné, milé, ochotné, klidné a férové jednání všech mě ohromilo. Ještě jednou děkuji.
Petr
Petr,
Dobrý den, chci se zeptat na cenu na skupinu A. Nyní mám skupinu B,A1.dekuji
Dana Mrázová
Dnes jsem udělala poslední zkoušku a tím dokončila autoškolu . Velký dík patří mému instruktorovi panu Fraňkovi za bezmeznou trpělivost a péči kterou mi věnoval na každé jízdě a s kterou mě perfektně připravil na zkoušku. Nebýt jeho,nevím zda bzch to někdy zvladla. Taky děkuji panu Kyselovi za přípravu na testy. Je to opravdu TOP autoškola. Mohu jen vřele doporučit. Nikdy jsem neslyšela, že bz některý z nich zvýšil hlas, nebo mi nadal a to bych si to mockrát určitě zasloužila.Velký dík!!!
Kateřina
Chtěla bych této autoškole, zvláště panu Kyselovi, poděkovat za vstřícný přístup, rodinnou atmosféru, časovou flexibilitu a hlavně za trpělivost! Vřele doporučuji všem.
Eva Šafářová
Právě jsem dokončila kurz v autoškole TOP a mohu jen doporučit. Moc děkuji úžasnému učiteli panu Fr.Fraňkovi za přístup a ohromnou trpělivost a péči. Děkuji také panu Kyselovi za pohodovou výuku teorie a za rodinnou atmosféru, kterou v autoškole vytváří. Není co vytknout! Bylo to perfektní!
Violina Radeva
Jsem moc šťastna že jsem se učila u pana Kysela z autoškoly TOP. Všem doporučuji!!! Profesionální přístup a přátelská atmosféra,vše bylo skvěle vysvětleno. Výsledek říka sam za sebe-mám řidičák :)
Petr
Top autoškolu mohu jen doporučit, všem kdo se chce naučit spravně řídit. Pan Kysela je skvělej učitel a velkej pohodař. moc děkuju za skvělej a lidskej přistup. Všem mohu jen doporučit.
chinazu kelechi muno
Hello l saw your contact on benefity.cz. I am interested in learning to driving. I do speak or understand very good Czech. I prefer learning in English, How much for everything and when can l start. Thank you
Tereza Ch.
Moc vám děkuji za trpělivost a držení palců, byla jsem s vámi moc spokojená a děkuji panu frankovi za praxi jízdou v autě.. Teď když jezdím ráda vzpomínám na vás a s láskou vám přeji vše to nejlepší
Milan
Moc děkuji, konečně názorně ukázáno jak se odbočuje doleva v jednosměrné ulici. Tady to snad už nikdo ani neví a pak se tvoří kolony. Obrázky jsem si vytiskl a protože denně jezdím v jednosměrce tak to asi budu rozdávat, téměř nikdo se neřadí správně a pak jen čučí, když si najede vlevo. Moc díky.
Lucie
Tuto autoškolu jsem si vybrala na základě kladných referencí a udělala jsem správně. Pan Kysela naučí řídit snad každého. Kladně hodnotím konzultace, které mi moc pomohly a zvládla jsem tak napsat test za plný počet bodů. Pravidla provozu mi p. Kysela vždy logicky vysvětlil a to mi pomohlo posunout se dál a překonat strach z řízení.
Děkuji moc za úspěšné absolvování kurzu a Vaši trpělivost.
Paulína
Autoškola Top, byla opravdu ta nejlepší volba. Vše v klidu a v pohodě. Pečlivá příprava na teorii, kterou mě učil trpělivý pan Kysela. Připravil mě na testy perfektně! A jízdy bez strachu a stresu s vždy klidným panem Fraňkem. Všechno mi trpělivě vysvětlil, ukázal všechny situace. Na autoškolu díky Vám budu vzpomínat s úsměvem. V dnešní době jedni z mála poctivých lidí, kteří dělají svou práci s láskou!
Přeji hodně štěstí a děkuji!
anonym
Andrea
Pan učitel Josef Kysela je trpělivý, ochotný a vše příjemně a ochotně vysvětlí. Jak jízdy tak i testy vše v klidu a v pohodě. Co koliv nevíš hned se zeptáš a hned víš odpověď všechno nejlepším pořádku a doporučuji autoškolu top a pana Kyselu... 😀😀😀
Petr S.
Tahle autoškola je fakt suprová,pan Kysela opravdu skvělý chlap pomohl ze vším,vysvětlil,ukázal, opravdu mě připravil bezvadně na testy a nesmím zapomenout na pana instuktora Franka který byl opravdu bezvadný, tak hodneho a trpěliveho člověka už jsem dlouho nevyděl naučil mě vše co se týče řízení bylo to super, fakt jsem si to užil.Co dodat, opravdu skvělí kolektiv a tuhle autoškolu mužu jen doporučit.
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo

Jak jste objevil / objevila naší autoškolu ?

zobrazit výsledky
Do začátku prázdnin nám zbývá :
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
-
TRANSLATE TO :